Captcha là một chức năng quan trọng trong việc xây dựng ứng dụng web, nó giúp ta tránh được các tool tự động có mục...