(Bài viết được dịch theo Hackernoon) Nếu bạn phải đoán điều lập trình viên ghét nhất là gì, bạn sẽ trả lời sao? Trên Quora,...