Created by: ThanhDP, ThaoBTP (Date: 18-08-2017) Domain analysis testing là gì? Là một kiểu test chức năng, thực hiện test bằng cách cung cấp dữ...