1. Giới thiệu Trong quá trình làm quen và sử dụng React, một trong số các vấn đề được nhắc tới là việc sử dụng...