1. Agile testing là gì? **Các giá trị của Agile: ** Có bốn giá trị cốt lõi cho phép các nhóm đạt được hiệu suất...