Problem: Giả sử 2 user A và B đều đọc chung dữ liệu Customer từ Database, sau đó cả 2 cùng thay đổi dữ liệu...