Đối với phiên bản 25.3.0+ của Android Build Tool và sau khi Google đã xóa android tools và các lệnh trong ANT. Thì ở đây...