Có 7 yếu tố chính làm nên thành công của Agile testing, 4 yếu tố cuối cùng là (4) Đưa ra và nhận phản hồi...