Mô hình phát triển phần mềm theo hướng linh hoạt (Agile) ngày càng phổ biến. Để đáp ứng mục tiêu đưa sản phẩm tới tay...