Trong tuyển dụng, chúng ta có thể đã nghe nói đến khái niệm “Phỏng vấn phù hợp văn hóa hay Phỏng vấn đa dạng văn...