Giới thiệu Activity là một thành phần ứng dụng cung cấp một màn hình mà người dùng có thể tương tác. Mỗi Activity trong ứng...