Bạn thấy học ngoại ngữ dễ hay khó 🙂 ? Nếu bạn thấy khó, đó là việc rất thông thường. Như tôi đã từng viết...