1.Giới thiệu Trong quá trình thực hiện dự án, thường phát sinh yêu cầu liên quan tới chức năng lưu trữ ảnh đại diện, ảnh...