Bài toán: Sắp xếp một Collection theo trình tự. Giải pháp: Bạn có thể sử dụng sorted, sortBy hoặc sortWith sorted có thể sắp xếp...