Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách tối thiểu hoá hàm số, từ đó áp dụng vào tối thiểu hoá cost...