Thời gian gần đây chúng ta được nghe rất nhiều về lĩnh vực này, Machine Learning và AI được nhắc đến không ngừng qua những...