Home » 2016 » June (Page 2)

Error Handling in Scala

No Thumbnail

Có nhiều cách để Error Handling trong Scala, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: [crayon-5b51e7c911ffe927260643/] Khi gọi hàm buyCoffee với tham số truyền vào là 5, hệ thống sẽ throw ra exception: [crayon-5b51e7c91200a039040491/] OK, theo cách truyền thống...

Read more »