Có nhiều cách để Error Handling trong Scala, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: [crayon-603ebb3b67e2b231686949/] Khi gọi hàm...