Month: June 2016

Either Type In Scala

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một kiểu đặt biệt trong Scala, đó là Either. Theo định nghĩa trên trang: http://www.scala-lang.org/api/rc2/scala/Either.html Represents a value...