1. Cách chúng ta hiểu về những con số: Toán học là môn học bắt buộc đối với tất cả mọi người vì nó được...