1. Dữ liệu là gì và tại sao phải tổ chức chúng: Dữ liệu là một tập các giá trị dùng để mô tả các...