1. Giới thiệu Để góp phần tiếp nối chuỗi bài về functional programming, bài viết xin trình bày về 2 hàm tiện ích là filter...