Mở đầu Khi tôi bắt đầu lao vào Android, tôi thấy mọi người đều sử dụng Eclipse IDE cho việc coding. Tôi biết đến Eclipse từ...