Mình sẽ bắt đầu chuỗi các bài viết về React JS với cách tiếp cận của một người chưa biết gì về React JS, chính...