“The art of readable code” là cuốn sách thuộc về 2 tác giả Dustin Boswell và Trevor Foucher. Tư tưởng chính họ muốn truyền đạt...