I – function literal 1 – Khái niệm Function literal là 1 funtion ẩn danh (mặc định không có tên) và bạn có thể gán...