Các bạn có bao giờ tự hỏi khi các lập trình viên làm ra một phần mềm, một ứng dụng nào đó thì ai sẽ...