Bài viết được lược dịch từ http://www.developereconomics.com/top-game-development-tools-pros-cons/ Theo như một khảo sát vào quý 3 năm 2014, trên hơn 10000 developer của Developer Economy thì có...