Chào mọi người! Trong bài viết này tôi xin trình bày những “Best Practices” cần biết khi phát triển TDD. “Best Practice” là tập hợp...