I – Khái quát chung? Module pattern (là một design pattern) trong javascript là phương pháp implement source code theo các modules riêng biệt với...