Trong công việc hiện nay, hẳn mọi người khá hay gặp các task phải dùng đến http request (liên quan đến web-services, api). Có rất...