Giới thiệu MiniProfiler là một công cụ đơn giản để theo dõi thời gian server xử lý và render các thành phần html, query database...