1. CSS Sprite là gì? CSS Sprites do Dave Shea đề nghị lần đầu năm 2004. Thuật ngữ “Sprites” thực ra là kỹ thuật đã...