Theo mô hình phát triển phần mềm hiện đại, để khắc phục tình trạng chương trình đã viết xong, nhưng khi chạy trên môi trường...