Khi bạn thực hiện một nhiệm vụ đòi hỏi nguồn lực và thời gian của hệ thống (như convert video, upload hình ảnh độ phân...